Bible passage John 20:19-31 Doubt no longer but believe.

Isa Kang Tomas?

Ikaw at ako, isa tayong Tomas.

Punong-puno ng alinlangan. Walang patid. ‘Di na natuto. Kaya wala kang makuhang sagot sa dasal mo, hindi ka naniniwala. Kaya ‘di gumagaling ang karamdaman mo, may alinlangan ka.

‘Di ba’t sinabi ko na sa iyo na kayang mong iusog ang bundok na ito, gaano mang kaliit ang iyong pananampalataya, maniwala ka lang.

Ang mga kapatid ninyo sa ibang simbahan, bagama’t kapwa Kristiyano, patuloy na hindi naniniwala na kayo’y Kristiyano rin. Kailan kaya hihinto ang pagiging Tomas nila.

Kung sa isang porsiyentong pananampalataya ay makakaya mong iusog ang bundok na ito, ano pa’t kung sa isang-daang porsiyento.

Manalig ka sa Dakilang Awa ng Panginoon. Kahit gabuto lang ng mustasa any iyong pananampalataya, mahal ka ng Panginoon. Manalig ka lamang.

Doubt no longer but believe…My Lord and my God. ~ John 20:27


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.