Bible Passage Isaiah 50:4-7

Libak Dito, Libak Doon

Sino ka sa kanila?

Hindi mo ba napupuna? Walang tigil ang paglibak sa Simbahang Katolika. Ultimo presidente, ayaw tantanan ang Inang Simbahan. Idagdag mo pa ang matatalas na dila na binibitawan ng kapwa nating Kristiyano.

May dalawang kulay ang dila: dilang namamahayag ng Salita ng Diyos; at dilang lumilibak sa namamahayag.

Sa harap ni Ponsio Pilato, sinigaw ng madla na ipako sa Krus si Kristo at palayain ang kriminal. Sino ka sa kanila?

Wika ni Isaias, “Hindi ako kumibo nang ako’y kanilang insultuhin… Ang mga pagdustang ginawa nila’y di ko pinapansin. Pagkat ang Makapangyarihang Diyos ang tumutulong sa akin.”

Ngayon alam mo na kung kaninong dila ang iyong pakikinggan: ang dilang nagpapatutsada o ang dilang namamahayag ng kabaitan ng Panginoong Diyos.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.